ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตสังคมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1551001 3(2-2-5) จัดไว้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาในระดับนี้ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ในการฟัง  พูด  อ่านและเขียนเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ