เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน มัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวนเวลา  40  ชั่วโมง   2 คาบ / สัปดาห์

  อ่านบทอ่าน สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วสามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจ ตีความและอธิบายเรื่องราวที่ได้อ่านโดยใช้ทักษะการเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา สามารถแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่าน

ผลการเรียนรู้

1.  สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้

2.  เข้าใจรายละเอียดที่สำคัญของเรื่อง

3.  สรุปใจความอย่างสมเหตุสมผล

4.  สามารถอ่านเพื่อการตีความได้

5.  เข้าใจความหมายของสรรพนามที่อ้างถึง

6.  สามารถเข้าใจความหมายของคำในประโยค

7.  เดาความหมายจากส่วนประกอบของคำ

8.  เขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

9.  เดาความหมายของคำศัพท์โดยใช้สิ่งชี้นำด้านโครงสร้าง (syntactic cues)

10.  อ่านออกเสียง โฆษณา บทร้องกรอง บทความตามวิธีการอ่าน