home921-203 Industrial Quality Control System and Safety Management
person
921-203 Industrial Quality Control System and Safety Management

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
921-203 Industrial Quality Control System and Safety Management

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9568

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)