homeการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUIปวช.3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUIปวช.3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
person
นาง ลักขณา สุดกระโทก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUIปวช.3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9573

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI  รหัสวิชา  2201-2412  จำนวน  2  หน่วยกิต

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556 

ผู้เรียน   นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน  นางลักขณา   สุดกระโทก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)