เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUIปวช.3/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI  รหัสวิชา  2201-2412  จำนวน  2  หน่วยกิต

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556 

ผู้เรียน   นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน  นางลักขณา   สุดกระโทก