การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUIปวช.3/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อวิชา  การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI  รหัสวิชา  2201-2412  จำนวน  2  หน่วยกิต

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556 

ผู้เรียน  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน  นางลักขณา  สุดกระโทก