SWU 251 มนุษย์กับสังคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา มนุษย์กับสังคม (มศว 251) หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

•ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรม ของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคมมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่ และบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม