homeSWU 251 มนุษย์กับสังคม
personperson_add
SWU 251 มนุษย์กับสังคม

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
SWU 251 มนุษย์กับสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9578

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา มนุษย์กับสังคม (มศว 251) หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

•ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย และสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรม ของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคมมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่ และบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)