home7414
personperson_add
7414

ผู้สอน
นางสาว พรกมล แผ้วเกษม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
7414

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9579

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

544264038   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ปี 3 กลุ่ม 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)