โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ม.5 (ครูญาณิศา ใสสระน้อย)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของราก  ลำต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช  การลำเลียงน้ำ การลำเลียงสารอาหาร และ  การลำเลียงอาหารของพืช