homeโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ม.5 (ครูญาณิศา ใสสระน้อย)
personperson_add
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ม.5 (ครูญาณิศา ใสสระน้อย)

ผู้สอน
นางสาว ญาณิศา ใสสระน้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ม.5 (ครูญาณิศา ใสสระน้อย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9595

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อเยื่อพืช อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของราก  ลำต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช  การลำเลียงน้ำ การลำเลียงสารอาหาร และ  การลำเลียงอาหารของพืช  ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)