เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พฤติกรรมการบริโภค(วรรณดี จันทร์สนิทศรี)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พฤติกรรมการบริโภค  ถือเป็นปัจจัยสำคัญทีเป็นตัวกำหนดอุปสงค์และอุปทาน