พฤติกรรมการบริโภค(วรรณดี จันทร์สนิทศรี)

คำอธิบายชั้นเรียน

พฤติกรรมการบริโภค  ถือเป็นปัจจัยสำคัญทีเป็นตัวกำหนดอุปสงค์และอุปทาน