โปรแกรมภาษา เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษา เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์