สามัคคีเภทคำฉันท์

คำอธิบายชั้นเรียน

สามัคคีเภทคำฉันท์เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์และด้านความคิด การเรียนวรรณคดีเรื่องดังกล่าวจะทำให้สามารถเรียนรู้ฉันทลักษณ์คำประพันธ์ประเภทฉันท์ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่เก่าแก่ที่ีสุด และได้ข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน