ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์(ครูศรีอรุณ เฉียงสระน้อย)

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะพันธุกรรมเป็นเอกลักษณ์ที่มีความจำเพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ถ่าย
ทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกโดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์