เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย (ท31102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระเวสสันดรได้สร้างสะสมบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่  สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะนำมาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน