ภาษาไทย (ท31102)

คำอธิบายชั้นเรียน

พระเวสสันดรได้สร้างสะสมบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่  สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะนำมาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน