หลักการใช้ Present Continuous Tense (อำพล เหงขุนทด)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักหลักการและวิธีการใช้โครงสร้าง Present Continuous Tense ได้