เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Past Simple Tense (บังอร พร้อมสระน้อย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้ Past Simple Tense ในการเล่าเหตการณ์ต่างๆในอดีตได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์