การกรอกใบสมัครงาน (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

คำอธิบายชั้นเรียน

การที่นักเรียนจะได้งาน  จำเป็นต้องมีวิธีการสมัครงาน  ดังนั้นการกรอกใบสมัครงานจึงมีความสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้หรือตกงานได้  การเรียนรู้วิธีการสมัครงานที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้งานได้