เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ 2 (ครูนฤมล อวบอ้วน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฟัง อ่านคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ข่าว เหตุการณ์เรื่องที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว พดู สนทนา โต้ตอบ อธิบาย เปรียบเทียบ เขียนสรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจท้องถิ่น สังคม ความแตกต่างระหว่าง โครงสร้างประโยค ข้อความ สุภาษิต คำพังเพยภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและไทย โดยใช้ความรู้ทักษะการใช้ภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอภิปราย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเน้ือหาทางภาษา คา นึงถึงความเหมือน และความแตกต่าง เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง และสถานการณ์จ าลอง และสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สรุปความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีจริยธรรม มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนั่ ในการทา งาน มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย