มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมา และการนำคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน แบบมัลติมีเดีย