โครงงานอาชีพอิสระ (ครูวัลชลี เกียรติสิลังกุล)

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีพอิสระเป็นอาชีพส่วนตัวที่ทำรายได้ให้กับผู้ที่จะประกอบอาชีพ  การจะประสบความสำเรํจในการประกอบอาชีพอิสระได้จำเป็นต้องเรียรรู้กระบวนการประกอบอาชีพ  โดยให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพอิสระด้วยรูปแบบของโครงงาน