เหตุการณ์โลกในปัจจุบัน ครูอู่ทอง

คำอธิบายชั้นเรียน