เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

๕๒๓๖๗๑ ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ๓(๓-๐-๖)

  Energy Resources and Conversion 

  แหล่ง สำรองและการบริโภคน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อ    เพลิงฟอสซิล หลักการการใช้งาน และสถานการณ์การใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น กระแสน้ำ และมหาสมุทร ฯลฯ อนาคตของแหล่งพลังงานฟอสซิล และพลังงานทดแทน รูปแบบของพลังงานและความสัมพันธ์