ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System