ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System