Sony vegas ระดับชั้น ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการศึกษาผ่าน E-leurning เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง