ความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการออกแบบ ติดตั้ง จัดการ เตรียมความพร้อมและ แก้ไขปัญหาระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์