home3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ
personperson_add
3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ

ผู้สอน
นาย มงคล โสภณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9656

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ (3204-2306) ระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาบัญชี วิทยาอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศอุตสาหกรรมและพณิชยการ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)