home3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ
person
3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ

ผู้สอน
นาย มงคล โสภณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9656

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ (3204-2306) ระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาบัญชี วิทยาอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศอุตสาหกรรมและพณิชยการ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)