3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชา การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ (3204-2306) ระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาบัญชี วิทยาอาชีวศึกษาภาษาต่างประเทศอุตสาหกรรมและพณิชยการ จังหวัดนครศรีธรรมราช