homeง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2
person
ง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2

ผู้สอน
นาย ธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9658

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เขียนโปรแกรมงานต่างๆ  โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)