homeง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2
personperson_add
ง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2

ผู้สอน
นาย ธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9658

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เขียนโปรแกรมงานต่างๆ  โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)