ง30204การเขียนโปรแกรมประยุกต์ปีการศึกษา56เทอม2

คำอธิบายชั้นเรียน

เขียนโปรแกรมงานต่างๆ  โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้