2-2556-1205007

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา 1205 007 สถิติและวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส