homeมศว 251 2-56
person
มศว 251 2-56

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มศว 251 2-56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9669

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มศว 251 รายวิชา มนุษย์กับสังคม : ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ กับสังคม เพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน มีจิตสำนักในความเป็นพลเมืองของสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)