เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มศว 251 2-56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มศว 251 รายวิชา มนุษย์กับสังคม : ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ กับสังคม เพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน มีจิตสำนักในความเป็นพลเมืองของสังคม