homeมศว 251 2-56
personperson_add
มศว 251 2-56

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มศว 251 2-56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9669

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มศว 251 รายวิชา มนุษย์กับสังคม : ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ กับสังคม เพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน มีจิตสำนักในความเป็นพลเมืองของสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)