มศว 251 2-56

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มศว 251 รายวิชา มนุษย์กับสังคม : ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ กับสังคม เพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน มีจิตสำนักในความเป็นพลเมืองของสังคม