การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี 2/2554

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและปฎิบัติวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาการดนตรี