homeการบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
personperson_add
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9673

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกเสรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)