homeคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
personperson_add
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน
บุญจันทร์ สีสันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9674

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์

ในการบริหารงานClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)