คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์

ในการบริหารงาน