ง32102-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง32102  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 2551

 

All students succeed in a future they create.