hum 101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนได้ทุกชั้นปี