homehum 101
person
hum 101

ผู้สอน
นางสาว อัสมา พิมพ์ประพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
hum 101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9686

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนได้ทุกชั้นปี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)