homeรูปแบบนักท่องเที่ยว
person
รูปแบบนักท่องเที่ยว

ผู้สอน
ภฤศสร ฤทธิมนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รูปแบบนักท่องเที่ยว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9692

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รูปแบบนักท่องเที่ยว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)