ชั้น ม. 4.14

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ณรงค์เดช ชัยวรรณา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ชั้น ม. 4.14