ชั้น ม. 4.14

ณรงค์เดช ชัยวรรณา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม. 4.14