เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TRS 301 การจัดนำเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดนำเที่ยว วิธีการและเทคนิคของ
การสำรวจเส้นทางการเดินทางและการเขียนแผนที่การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคิดต้นทุนและการกำหนดราคารายการนำเที่ยวรูปแบบ และการเขียนรายการนำเที่ยวการประเมินผลการจัดนำเที่ยว มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในการจัดนำเที่ยวภาคใต้