homeTRS 301 การจัดนำเที่ยว
person
TRS 301 การจัดนำเที่ยว

ผู้สอน
นาย ปุณยวีร์ ศรีรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
TRS 301 การจัดนำเที่ยว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9712

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดนำเที่ยว วิธีการและเทคนิคของ
การสำรวจเส้นทางการเดินทางและการเขียนแผนที่การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคิดต้นทุนและการกำหนดราคารายการนำเที่ยวรูปแบบ และการเขียนรายการนำเที่ยวการประเมินผลการจัดนำเที่ยว มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ในการจัดนำเที่ยวภาคใต้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)