homeHOT 102
personperson_add
HOT 102

ผู้สอน
person
นิภาพร แซ่เจ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
HOT 102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9716

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรม และสภาพจิตใจของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในสังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานบริการ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การผูกมิตรไมตรี และศึกษาสภาพจิตใจตามต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)