เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THA101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการใช้ภาษาไทยในการฟังพูด อ่าน และเขียนฝึกทักษะในการฟังคำบรรยาย
บทความเชิงวิชาการ  การจดบันทึกการอ่านเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

การพูดในที่สาธารณะการเขียนความเรียงบทความ รายงานวิชาการ จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ