homeTHA101
person
THA101

ผู้สอน
นางสาว ปนัดดา จิตคง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
THA101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9717

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการใช้ภาษาไทยในการฟังพูด อ่าน และเขียนฝึกทักษะในการฟังคำบรรยาย
บทความเชิงวิชาการ  การจดบันทึกการอ่านเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

การพูดในที่สาธารณะการเขียนความเรียงบทความ รายงานวิชาการ จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ

 

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)