THA101

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการใช้ภาษาไทยในการฟังพูด อ่าน และเขียนฝึกทักษะในการฟังคำบรรยาย
บทความเชิงวิชาการ  การจดบันทึกการอ่านเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

การพูดในที่สาธารณะการเขียนความเรียงบทความ รายงานวิชาการ จดหมายราชการและจดหมายธุรกิจ