ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย มานิตา สองสี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญ