ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย มานิตา สองสี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญ