Vocabulary for admission


ผู้สอน
Miss Watcharathip Sridang
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Vocabulary for admission

รหัสวิชา
974

สถานศึกษา
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

คำอธิบายวิชา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย Vocabulary for Admission

1abandon ละทิ้ง, สละ,เสรีภาพ, ความกระตือรือร้น 2abate ทำให้น้อยลง, ทำให้สิ้นสุด 3abbreviateย่อ, ทำให้สั้นลง 4abdicate สละ, ถอนตัว, ละเลย 5abduct ลักพาตัว 6abhorrent เกลียดชัง, น่ารังเกียจ 7ability ความสามารถ, พรสวรรค์ 8abjure บอกเลิก, ขอยอมแพ้ 9abolish ล้มเลิก, ระงับ 10abortion การทำแท้ง, ความล้มเหลว 11abortive ไร้ผล, ไม่สำเร็จ 12abrupt ทันทีทันใด, ซึ่งขาดตอน, เกิดหรือจบลงอย่างไม่คาดหมาย 13absolutely อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง 14absorb ซับ, ดูด, ดูดชึม, ซึมซับ 15abstract ข้อสรุป, บทคัดย่อ, นามธรรม 16abundance มากมาย, อุดมสมบูรณ์ 17abuse ความรุนแรง, กระทำทารุณ 18academic เกี่ยวกับวิชาการ, ในทางทฤษฎี, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 19accede ยอมทำตาม, พอใจกับ, เห็นด้วย 20acclaim การตอนรับอย่างกึกก้อง, การปรบมือ 21accelerate เพิ่มความเร็ว, เร่งให้เกิดขึ้น 22accent การออกเสียง, การเน้นคำ 23accept ยอมรับ 24access สามารถเข้าไปได้, ทางเข้า, สิทธิหรือโอกาสในการใช้ 25accessible สามารถเข้าถึงได้ 26accessory อุปกรณ์เสริม, เครื่องประดับ 27accordingly ดังนั้น, ตามนั้น, อย่างสอดคล้อง 28accommodate ให้ความสะดวก, ต้อนรับ, ปรับตัว, บรรลุข้อตกลง 29accommodation อำนวยความสะดวก, ให้การช่วยเหลือ, การยินยอม, การปรับตัว 30accomplish ทำสำเร็จ, บรรลุผล 31account บัญชี, การคำนวณ, บัญชีเงินฝาก 32accumulate เก็บสะสม 33accuracy ความแม่นยำ, ความถูกต้อง 34accuse กล่าวหา, ฟ้องร้อง 35achievement ความสำเร็จ 36acquaintance คนรู้จัก, ความรู้, ประสบการณ์ 37acquire ได้รับ, ได้มา 38activate กระตุ้น, ทำให้มีชีวิตชีวา 39activity กิจกรรม, การกระทำ, ความกระตือรือร้น 40adapt ทำให้เหมาะสม, ปรับ • • คำศัพท์ชุดอักษร B ลำดับ คำศัพท์ คำแปล 1backward ถอยหลัง, ย้อนหลัง, กลับสู่อดีต 2badger ทำให้รำคาญ, รบกวน 3bachelor บัณฑิต, คนโสด 4baffle ทำให้งุนงง, ทำให้สับสน 5balance ทำให้สมดุล 6balcony ระเบียง, ที่นั่งชั้นบน 7ballet การเต้นบัลเล่ต์, ระบำปลายเท้า 8ballot การลงคะแนนเสียง 9ban ห้าม, สั่งห้าม 10bandage ผ้าพันแผล 11bang เสียงดังปัง, เสียงระเบิด, การตีอย่างแรง 12banquet งานเลี้ยง, งานรื่นเริง 13barbarity การกระทำที่โหดร้าย, ความป่าเถื่อน 14bare เปลือย, เปิดเผย 15bargain การต่อรอง, ของที่ขายราคาถูก 16barren แห้งแร้ง, ปราศจากพืชผล, ไร้ค่า 17barrier อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง 18battle การต่อสู้, แข่งขัน 19beg อ้อนวอน, ขอร้อง, ขอทาน 20behave ปฏิบัติตัว, ทำตัวให้ดี, วางตัว 21behavior ความประพฤติ, การกระทำ 22belated ล่าช้า 23beleaguer ล้อมไว้, รบเร้า 24belie ทำให้เชื่อหรือเข้าใจผิด 25belief ความเชื่อ, ความศรัทธา 26believe เชื่อถือ, ไว้วางใจ, ศรัทธา 27belittle ทำให้เป็นเรื่องเล็ก, คิดว่าไม่สำคัญ, ดูแคลน 28bellow ร้อง, ตะโกน 29benefactor ผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น, ผู้บริจาค, ผู้อุปการะ 30beneficent ซึ่งเป็นประโยชน์, มีใจกรุณา 31benefit ข้อได้เปรียบ, ผลประโยชน์ 32bereft เศร้า, ถูกพราก, ทุกข์จากการจากไป 33beseech ขอความกรุณา, วิงวอน 34bestow มอบให้, สละให้ 35betray ทรยศ, ทำให้ผิดหวัง 36beware ระมัดระวัง 37bewilder งุนงง, สับสน 38biased มีอคติ, ลำเอียง 39biennial เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี 40bilingualsใช้ได้ 2 ภาษา • • คำศัพท์ชุดอักษร C ลำดับ คำศัพท์ ลักษณะ คำแปล 1cabinet n.คณะรัฐมนตรี 2cache n.กองสิ่งของ, สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ 3cajole v.โน้มน้าว, ชักชวน, คะยั้นคะยอ 4calamity n.เหตุการณ์ที่เลวร้าย, ความหายนะ 5calculate v.คำนวณ, คาดการณ์ว่า 6caliber n.ความสามารถ, สติปัญญา 7call v.โทรศัพท์, สัญญาณ, เรียก 8calm ad. เงียบ, สงบ 9camel n. อูฐ 10campaign n.การต่อสู้, การรณรงค์, หาเสียง 11canal n. คลอง 12cancel v. ยกเลิก 13cancer n. มะเร็ง 14candid adj. ซื่อสัตย์, จริงใจ 15candidate n.ผู้ท้าชิง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 16canvas n. ผ้าใบ, ผ้าที่มีลักษณะหนาและหยาบ 17canyon n. หุบเขาลึก 18capable adj. ความสามารถ 19capacity n. ความสามารถ, ความจุ 20capitalism n. ระบบทุนนิยม 21captious adj. คอยจ้องจับผิด, บ่นเรื่องไร้สาระ 22capture v. จับกุม, ยึด, เข้าครอบครอง 23carcass n. ซากสัตว์, สิ่งไร้ค่า 24cardboard n. กระดาษแข็ง 25career n. อาชีพ, การงาน 26carefree adj. ไร้กังวล 27careful adj. ระมัดระวัง 28carnival n. งานเฉลิมฉลอง 29carpenter n. ช่างไม้ 30carpet n. พรม 31 carton n. กล่อง (ภาชนะบรรจุอาหาร) 32carve v. ตัด, แล่, สลัก 33cash n. เงินสด 34cashier n. เจ้าหน้าที่การเงิน 35casual adj. โดยบังเอิญ, โดยไม่ตั้งใจ 36caution n. การตักเตือน, ความระมัดระวัง, รอบคอบ 37ceiling n. เพดาน, ระดับราคาสูงที่สุด 38celebration n.การเฉลิมฉลอง, งานเลี้ยง 39censor v. ตรวจสอบ, ตัดทิ้ง 40censure n., v. ตำหนิ, วิจารณ์อย่างรุนแรง •


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books