ม.๕/๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิชา พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามที่เวปให้บริการ