โรคพืชเบื้องต้น 2556_2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของวิชาโรคพืช  แนวความคิดของโรคพืช  ฝึกปฏิบัติในเทคนิคการเตรียมอาหารเพื่อศึกษาเชื้อสาเหตุของโรคพืช  การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และเทคนิคในการแยกเชื้อโรคแต่ละชนิดออกมาศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์  โดยมีความสัมพันธ์กับลักษณะอาการ  การพิสูจน์โรคโดยวิธีของ Koch  การเข้าสู่พืชของโรค  อิทธิพลของสภาพแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเชื้อโรคและต้นพืช  กลไกการเกิดโรคของพืช  การตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อโรค  และการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ  เพื่อป้องกันโรคพืช