homeโรคพืชเบื้องต้น 2556_2
personperson_add
โรคพืชเบื้องต้น 2556_2

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรคพืชเบื้องต้น 2556_2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9747

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของวิชาโรคพืช  แนวความคิดของโรคพืช  ฝึกปฏิบัติในเทคนิคการเตรียมอาหารเพื่อศึกษาเชื้อสาเหตุของโรคพืช  การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และเทคนิคในการแยกเชื้อโรคแต่ละชนิดออกมาศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์  โดยมีความสัมพันธ์กับลักษณะอาการ  การพิสูจน์โรคโดยวิธีของ Koch  การเข้าสู่พืชของโรค  อิทธิพลของสภาพแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเชื้อโรคและต้นพืช  กลไกการเกิดโรคของพืช  การตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อโรค  และการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ  เพื่อป้องกันโรคพืชClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)