homeวิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095
person
วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9773

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ เป็นวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะสามารถเข้ามาเลือกลงในรายวิชาดังกล่าวได้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)