วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ เป็นวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะสามารถเข้ามาเลือกลงในรายวิชาดังกล่าวได้