เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ เป็นวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะสามารถเข้ามาเลือกลงในรายวิชาดังกล่าวได้