homeวิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095
personperson_add
วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9773

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการจัดการห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ เป็นวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะสามารถเข้ามาเลือกลงในรายวิชาดังกล่าวได้ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)