เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิชานี้อยู่ในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู