วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิชานี้อยู่ในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู