homeวิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054
person
วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9776

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิชานี้อยู่ในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)