homeวิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054
personperson_add
วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9776

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิชานี้อยู่ในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)