เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชื่อวิชา การวางแผนและนโยบายทางการบริหารการศึกษา (PLANNING AND POLICIES FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION) รหัสวิชา 03217003

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการวางแผนและนโยบายทางการบริหารการศึกษา เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา