ชื่อวิชา การวางแผนและนโยบายทางการบริหารการศึกษา (PLANNING AND POLICIES FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION) รหัสวิชา 03217003

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการวางแผนและนโยบายทางการบริหารการศึกษา เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา