ชื่อวิชา การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) รหัสวิชา 03277202

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารงานวิชาการ เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรและการสอน) อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก