เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชื่อวิชา การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) รหัสวิชา 03277202

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาการบริหารงานวิชาการ เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรและการสอน) อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก