ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชื่อวิชา การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) รหัสวิชา 03277202


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9779

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารงานวิชาการ เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรและการสอน) อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก