4112347 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 4112347 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย (Computer Network for Multimedia)

หลักการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และโปรโตคอล การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับงานมัลติมีเดีย หลักการระบบปฏิบัติการเครือข่ายเบื้องต้น การติดตั้งและการใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานด้านการให้บริการมัลติมีเดีย