วิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2/2556