homeวิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
person
วิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
ดร. เสริมศิริ นิลดำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์

Class ID
9784

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2/2556 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)