homeวิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
personperson_add
วิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
ดร. เสริมศิริ นิลดำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9784

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2/2556 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)