เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา COM 2203 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2/2556