ระดับชั้น ปวช.1/1 พาณิชยกรรม วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ดีครับ