homeโครงการ 2201-5001
personperson_add
โครงการ 2201-5001

ผู้สอน
person
นาย ดลเดช พิทักษ์เขตต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการ 2201-5001

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9788

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน นำเสนอผลงานโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนำเสนอผลงานโครงการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)