โครงการ 2201-5001

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน นำเสนอผลงานโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนำเสนอผลงานโครงการ