เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการ 2201-5001

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน นำเสนอผลงานโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนำเสนอผลงานโครงการ